Szybka ścieżka, czyli Działanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Szybka ścieżka, czyli Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, to dofinansowanie, które można uzyskać na realizację projektów obejmujących:

  • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • lub samych prac rozwojowych.
Maksymalna kwota, którą można uzyskać na inwestycje wynosi 20 milionów złotych
Autor zdjęcia: williamcho

Jak zatem widać powyżej, projekty, w których nieprzewidziane zostały prace rozwojowe nie kwalifikują się do uzyskania dofinansowania.

Jakie warunki musi spełniać projekt?

Poza wyżej wymienionym warunkiem, konieczne jest, by rezultatem projektu było wdrożenie innowacyjnego produktu lub usługi, w skali co najmniej krajowej.

Dodatkowo, wymagane jest, by rozwiązanie, które ma być rezultatem projektu, wpisywało się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Instytucją, która zajmuje się ogłaszaniem konkursów i oceną złożonych wniosków o dofinansowanie jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O udzielnie wsparcia w ramach Szybkiej ścieżki mogą ubiegać się tylko i wyłącznie podmioty, które spełniają kryteria:

Konkursy ogłaszane w ramach Szybkiej ścieżki mają zasięg ogólnokrajowy.

Jaką kwotę można uzyskać?

Maksymalna kwota, którą można uzyskać na inwestycje wynosi 20 milionów złotych. Spełniony musi być jednak warunek, by minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu nie była niższa niż 2 miliony złotych.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach działania Szybka ścieżka składać można do dnia 29 lipca 2016 roku. Kolejny nabór planowany jest na IV kwartał bieżącego roku.

Alokacja środków, które przewidziane są do rozdysponowania podczas najbliższego konkursu wynosi 1,6 miliarda złotych.