Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poddziałaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Badania na rynek, przyznawana jest w ramach pomocy regionalnej na prace rozwojowe, a także usługi doradcze. Za koszty kwalifikowalne uznaje się tu koszty, które zostały poniesione po dniu złożenia wniosku.

Koszty kwalifikowalne w ramach pomocy regionalnej

Dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Badania na rynek, przyznawana jest w ramach pomocy regionalnej na prace rozwojowe, a także usługi doradcze. Za koszty kwalifikowalne uznaje się tu koszty, które zostały poniesione po dniu złożenia wniosku
Autor zdjęcia: Will Folsom

Za koszty kwalifikowalne w ramach pomocy regionalnej, uznawane są koszty ponoszone na:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • nabycie prawa własności nieruchomości (wyłączenie mogą być to lokale mieszkalne),
 • nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych – w formie licencji, patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, pod warunkiem jednak, że:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej okres trzech lat, liczony od dnia zakończenia realizacji projektu,
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, w przypadku gdy we wniosku o udzielenie pomocy finansujący został wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu,
 • raty spłaty kapitału środków trwałych, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu w przypadku gdy we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, gdzie umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Obowiązuje przy tym zasada, że wartość kosztów kwalifikowalnych na:

 • nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • nabycie prawa własności nieruchomości
 • i rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
 • nie może przekroczyć wartości 10 % kosztów kwalifikowalnych.

Z kolei, wartość kosztów kwalifikowalnych na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, nabycia prawa własności nieruchomości, raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nabycie robót budowlanych wynosić może do 20 % kosztów kwalifikowalnych (https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszty_kwalifikowalne), nie więcej jednak niż 5 milionów złotych.

Koszty kwalifikowalne w ramach kosztów przeznaczonych na prace rozwojowe

Koszty kwalifikowalne przewidziane w ramach kosztów ponoszonych na prace rozwojowe, pokrywać mogą:

 • wynagrodzenia także z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym uwzględnione zostać mogą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, koszty osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,
 • badania wykonywane na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,
 • koszty operacyjne (w tym również koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i innych, tym podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu).

Koszty kwalifikowalne w ramach kosztów na usługi doradcze

W ramach kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze, zaliczyć możemy koszty usług świadczonych przez doradców zewnętrznych. Przestrzegać należy tu jednak zasady, by usługi te nie miały charakteru ciągłego ani okresowego. Nie mogą być również związane z bieżącą działalnością operacyjną firmy, nie mogą być to więc koszty:

 • podatkowe,
 • prawne,
 • ani reklamowe.

Koszty niekwalifikowalne

Nie wszystkie koszty ponoszone przy realizacji projektu zaliczyć można jako koszty kwalifikowalne. Za koszty niekwalifikowalne uznaje się więc między innymi:

 • wydatki ponoszone na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych,
 • wydatki poniesione na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz na spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które przekraczają wartość 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych dla danego projektu.