Co powinno się znaleźć w biznes planie?

Każdy biznes plan, niezależnie od tego jaki jest konkretnie jego cel, powinien składać się z określonych części. Jest to:

 • streszczenie,
 • przedstawienie charakterystyki firmy,
 • przedstawienie analizy rynku,
 • zaprezentowanie strategii marketingowej,
 • zarządzanie,
 • plan finansowy
 • i załączniki.

Streszczenie – najważniejsza część biznes planu

Każdy biznes plan, niezależnie od tego jaki jest konkretnie jego cel, powinien składać się z określonych części
Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Streszczenie, uznawane jest za najistotniejszą część biznes planu, ze względu ma fakt, iż ze streszczeniem zapoznaje się czytelnik w pierwszej kolejności. Zdarza się również i tak, że niektórzy inwestorzy ograniczają się jedynie do przeczytania tylko streszczenia biznes planu.

W streszczeniu przyjmuje się zasadę, że powinno być ono krótkie, a także, że przedstawione są w nim wyraźne, rzeczowe informacje dotyczące treści biznes planu. W streszczeniu powinny więc znaleźć się wszystkie istotne informacje o:

 • przedsiębiorstwie,
 • produkcji,
 • rynku zbytu
 • zarządzaniu firmą,
 • i finansach organizacji.

Dodatkowo, jeśli biznes plan Poznań opracowywany jest celem znalezienia źródeł finansowania przedsięwzięć, w streszczeniu należy również zaznaczyć jakie korzyści może uzyskać sam inwestor.

Mimo tego, że streszczenie jest pierwszą częścią biznes planu, do jego redagowania należy przystąpić na końcu, już po opracowaniu całego biznes planu. Wynika to z tego, że dopiero wtedy można je w sposób właściwy i zwięzły napisać.

Charakterystyka przedsiębiorstwa

Przedstawiając charakterystykę firmy, należy tu zawrzeć podstawowe informacje o założeniu przedsiębiorstwa, a także o jego formie organizacyjno – prawnej, wraz z podaniem rodzaju prowadzonej działalności.

Przedstawia się tu również:

 • rozmiar oraz zasięg działalności,
 • aktualny rozwój przedsiębiorstwa,
 • opis bazy materiałowej i kapitałowej.

Niezmiernie istotne są tu informacje na temat celu prowadzenia danego przedsięwzięcia.

Analiza rynku

Analiza rynku ma na celu określić pozycję, jaką zajmuje firma na rynku, wraz z przedstawieniem jej głównej konkurencji. Oczywistym jest, że sytuacja rynkowa wymaga konieczności dostosowania produktu do wymogów tegoż rynku.

Im lepsze rozeznanie rynku się posiada i lepiej zna się swoich konkurentów, tym lepiej można formować dalsze części biznes planu, a dzięki temu i wywrzeć można korzystniejsze wrażenie na potencjalnych inwestorach, których zamierzamy pozyskać.

Przedstawienie strategii marketingowej

Strategia marketingowa w biznes planie służy przedstawieniu wszystkich najważniejszych instrumentów marketingowych, a więc:

 • przedstawienie produktu,
 • określenie ceny,
 • przedstawienie kanałów dystrybucji.

Najkorzystniej jest założyć różnorodne prognozy sprzedaży, a więc te:

 • ostrożne,
 • najbardziej prawdopodobne,
 • optymistyczne.

Istotnym jest również, by zaznaczyć w jakiej fazie cyklu życia na rynku są w danym czasie przedstawiane produkty. Zdarzyć może się bowiem tak, że zaistnieje konieczność wycofania pewnych produktów z rynku, wprowadzając na ich miejsce produkty nowe, lub też w stosunku do niektórych należy nasilić ich promocję.

Zarządzanie firmą

W dziale dotyczącym zarządzania, należy dokonać prezentacji osób, które odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu organizacji. Należy więc wymienić tu:

 • założyciela firmy i jej ścisłe kierownictwo, a więc ludzi odpowiedzialnych za koncepcję założenia i rozwój tegoż przedsiębiorstwa,
 • najważniejszych menażerów zarządzających zespołami,
 • aktywnych inwestorów, którzy wspierają firmę,
 • konsultantów, ekspertów i wynalazców, z którymi firma współpracuje.

W tej części biznes planu omówione są również kwestie dotyczącej siły roboczej firmy, a więc także:

 • liczebność pracowników,
 • działające w firmie związki zawodowe,
 • przyjętą przez firmę politykę płac,
 • etc.

Plan finansowy

Plan finansowy stanowi rdzeń biznes planu. W planie tym określona musi być:

 • struktura kapitałowa firmy, a więc jej bilans,
 • zapotrzebowanie na kapitał,
 • przewidywane wyniki finansowe przedsiębiorstwa (rachunek zysków i strat),
 • sytuacja płatnicza.

Załączniki

Do najczęściej załączanych załączników należy:

 • bilans,
 • dane techniczne,
 • dane produkcyjne,
 • schemat organizacyjny,
 • kopie najważniejszych produktów,
 • itp.